به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، مهر ۰۷، ۱۳۹۶

رستاک - سنین یادگارین - آذربایجان

 آهنگ سنین یادگارین گروه رستاک

 آذربایجان