به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، شهریور ۲۶، ۱۳۹۶

«دفترهنر» شماره ۲۳ - ویژه ی دکتر مصدق منتشر شد

 روی جلد دفتر هنر، ویژه ی دکتر مصدق
صاحب امتیاز و سردبیر: بیژن اسدی پور


 «دفترهنر» شماره ۲۳ - ویژه ی دکتر مصدق به سردبیریِ هنرمند ارجمند بیژن اسدی پور منتشر شد. 


برای سفارش دفتر هنر ویژه ی دکتر مصدق با آدرس دفتر هنر در آمریکا تماس بگیرید.
Daftar e Honar
P.O. Box 7387 Stockton, CA 95267
209-469-0100 TEL
پشت و روی جلد دفتر هنر ویژه ی دکتر مصدق


آرشیو عکس دکتر مصدق


دکتر محمد مصدق کار بیژن اسدی پور