به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، اردیبهشت ۰۸، ۱۳۹۸

شعرعقاب سروده پرویز ناتل خانلری با اجرای گردآفرید

 گردآفرید مثنوی عقاب سروده پرویز ناتل خانلری  را اجرا می کند. 

این مثنوی پیرامون گفتگوی یک عقاب و زاغ است.عقاب که عمری کوتاه دارد در گفتگوی با زاغ درباره راز عمر طولانی او جویا می شود.

شعرعقاب سروده پرویز ناتل خانلری