به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، اردیبهشت ۰۱، ۱۳۹۸

مقایسه شعرخوانی یک نوجوان آمریکایی با علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر

مقایسه خواندن یک شعر حافظ زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد
از سر پیمان گذشت بر سر پیمانه شد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت
که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت