به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، اردیبهشت ۰۳، ۱۳۹۸

به مناسبت اول اردیبهشت، روز سعدی

به عمل کار برآید … اسد بیناخواهی
به عمل کار برآید به سخندانی نیست