به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، اردیبهشت ۰۳، ۱۳۹۸

ایران زیر پای اجنبی، م. سحر

 
ایران زیر پای اجنبی، م. سحر

حشَد الُشَعبیِ بیگانه به اهواز آمد
رفته بود از در و از پنجره‌ها باز آمد!

*
آفت آمد ز عراق و ملخ آمد ز حجاز
وز لرستان و ز بوشهر به شیراز آمد
*
روی بامِ وطنم بیرق بیگانه به دوش
اجنبی آمد و با شوکت و اعزاز آمد
*
سیل در میهن من دامِ رذالت گسترد
رذل با دعوتِ دزدان دغلباز آمد
*
نکبت و ظلم، گر آمد، ز همان دورانی
که به ما سروری شیخ شد آغاز، آمد!
*
ننگ رازی ست و لیکن سخنِ میمِ سحر
بهرِ برداشتنِ پرده ازین راز آمد!
*
برگرفته از گویا نیوز