به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، اردیبهشت ۰۲، ۱۳۹۸

روز بزرگداشت سعدی؛ اثر اسد بیناخواهی

عبادت بجز خدمت خلق نیست
روز یکشنبه اول اردیبهشت در روزشمار ایران روز بزرگداشت سعدی شاعر و اندیشمند ایرانی است.