به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، اردیبهشت ۰۳، ۱۳۹۸

تجمع معلمان کارد به استخوان رسیده در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش تهران