به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، شهریور ۰۷، ۱۳۹۴

مجارستان در مرز خود با صربستان حصار کشید !

عکس روز، عبور خطرناک 
پناهجویان از سیم خاردار مرز مجارستان ــ صربستان عبور می کنند