به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، شهریور ۰۱، ۱۳۹۴

تنهایی لیلا

علیرضا قربانی
تنهایی لیلا  (ویدئو)

بی تــو به سامان نرسم ای سر و سامان همه تو

ای بـه تو زنده همــــه من ای به تنم جان همه تو

مــن همــــه تو، تو همه تو، او همه تو، ما همه تو


هر کـــه و هرکس همه تو، این همه تو آن همه تو


مــــن که بـه دریاش زدم تا چـــه کنـــی با دل من...


تخته تـــو و ورطـــــه تو ساحل و طوفان همه تـوhttps://www.youtube.com/watch?v=-kBz1H1HxxY

تیتراژ پایانی سریال تنهایی لیلا
آواز: علیرضا قربانی
آهنگساز: کارن همایونفر


شعر: زنده یاد حسین منزوی

تنهایی لیلا
بی تــو به سامان نرسم ای سر و سامان همه تو
ای بـه تو زنده همــــه من ای به تنم جان همه تو
مــن همــــه تو، تو همه تو، او همه تو، ما همه تو
هر کـــه و هرکس همه تو، این همه تو آن همه تو
مــــن که بـه دریاش زدم تا چـــه کنـــی با دل من...
تخته تـــو و ورطـــــه تو ساحل و طوفان همه تـو
ای همه دستان ز تـــو و مستی مستان ز تو هـــم
رمز میستان همه تــــو راز نیستان همــــه تـــــــو
شور تـــو و آواز تویــی، بلخ تـــو شیراز تویـــــــــی
جاذبه شعــــــر تو و جوهـــــــــر عرفان همه تــــو
بی تــو به سامان نرسم ای سر و سامان همه تو
ای بـه تو زنده همــــه من ای به تنم جان همه تو
مــن همــــه تو، تو همه تو، او همه تو، ما همه تو
هر کـــه و هرکس همه تو، این همه تو آن همه تو