به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، شهریور ۰۹، ۱۳۹۴

«خلیل ملکی و مصدق»

«سرو ته يک کرباس»،
بقلم خلیل ملکی
و نوشته ای درنقد آن مقاله به قلم دکترخسرو شاکری تحت عنوان:
«خلیل ملکی و مصدق» 
خلیل ملکی دردردفاع از خواست امتیاز نفت شمال ایران از سوی دولت کمونیستی حاکم برروسیه توسط «سرگئی کافتارادزه ـ معاون وزارت امورخارجه آن دولت»، طی تحریر مقالاتی به نقد اظهارات و عملکرد دکتر مصدق می پردازد. چونکه  دکترمصدق طی سخنرانیهائی در مجلس شورای ملی ـ دوره قانونگذاری چهاردهم، با خواست روسها به مخالفت برخاسته بود، و در آن رابطه  ایشان تز«سياست موارنه منفی» را در مقابله با «سیاست موازنه مثبت»، مطرح نموده و همچنین پیشنهاد چهارماده ای «تحريم امتيار نفت» را ارائه می دهد، پیشنهادی که با موافقت مجلس به «قانون تحريم امتیاز نفت» تبديل می شود. مواضع و سیاستی که با خواست «دولت شوراها» حاکم بر مسکو و حزب توده ایران مدافع منافع آن «دولت» در تطابق نبود. ادامه