به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، مرداد ۲۶، ۱۳۹۴

رئیس زندان اوین به اتهام برخورد محترمانه با مهدی هاشمی برکنار شد

على اشرف رشیدى رییس زندان اوین
به گزارش سایت کلمه، على اشرف رشیدى رییس زندان اوین به دلیل نحوه ورود مهدى هاشمى، فرزند هاشمى رفسنجانی که از نظر مسئولان بالادستى محترمانه تعبیر شده است، توبیخ و برکنار شده است.
براساس این گزارش سهراب سلیمانى رییس اداره کل زندان هاى تهران عامل برکنارى رشیدى بوده است. سهراب سلیمانى، برادر سردار قاسم سلیمانى بیش از پانزده سال است که در این سمت قرار دارد.
على اشرف رشیدى پیش از آنکه به ریاست زندان اوین برسد رییس زندان کرمانشاه بود.

کلمه