به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، مرداد ۲۷، ۱۳۹۴

بریدن دم شیر نوشته محمد حسنین هیکل

جمال عبدالناصر

بریدن دم شیر

 نوییسنده مشهور محمد حسنین هیکل در رمان بریدن دم شیر همانند دیگر اثارش از نقش یک وقایع نگار یا تحلیل گر فراتر میرود. 
 در این کتاب از جمال عبدالناصر رهبر فقيد مصر جمله ای خطاب به نخست وزیر انگلستان نقل شده است.
اين جمله خطاب به آنتونى أيدن نخست وزير وقت انگليس بيان ميگردد، عبدالناصر وقتى كه كانال سوئز را ملى ميكند سه كشور انگليس، فرانسه و اسرائيل به مصر حمله نظامى مى كنند اين حمله در سال ١٩٥٦ با مقاومت شديد ملت مصر و ساكنان پورت سعيد باشكست مواجه م يشود با ميانجي گرى آمريكا وسازمان ملل كنفرانس صلح در يالتا برگذار مى شود.
اين جمله عبدالناصر به أيدن در جواب گفته وى بوده كه:
سروان ناصر ميدانى كه انگلستان شير است با دم شير بازى نكن.
ناصر در جواب أيدن اين جمله را مى گويد كه در این كتاب به نام بريدن دم شير چاپ شده است.
در اينجا عين اين جمله نقل می شود:
"به آنتونى أيدن گفتم: كدام شير ؟!  با ملى كردن كانال سوئز، من دم اين شير (انگليس) را بريدم و وقتى درحال بريدن دمش بودم هيچ تكانى نمي خورد!
نگاهش كه كردم ديدم اين شير از قبل مرده است، استاد بزرگ من دكتر محمد مصدق با ملى كردن نفت ايران چند سال قبل اين شير را كشته و دندانهايش را هم كشيده بود و من فقط دم يك شير مرده ی بى دندان را بريدم."


 براى تجليل از کار ملى كردن كانال سوئز و رهبر ملى كردن نفت ايران مرحوم دكتر مصدق يكى از بزرگترين خيابانهاى قاهره بنام آن فقيد نامگذارى شد.
بيش از ٦٠ سال است كه هيچكس نتوانست نام اين خيابان را عوض كند و هنوز نام مصدق زينت بخش زيباترين خيابان قاهره است. 
ولی هزار افسوس که در وطن خودش نام خیابان یا محله ای به این نام وجود ندارد.