به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، مرداد ۲۳، ۱۳۹۴

پاینده باشی ای وطن

ایران من ایران
بیدار باش و هوشیار
ای سرزمین رستگار
ایران من ایران من
ایران من ایران

بگو از سوزهاو سازها یت
فدای مستی آوازهایت
بگو اهریمنان با تو چه کردند
بگو خون در دل صد پاره کردند
بیدار باش و هوشیار
ای سرزمین رستگار
ایین تو آزادگی
رستن ز بند بندگی
پاینده باشی‌‌ای وطن

ایران من ایران من