به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، خرداد ۰۹، ۱۳۹۵

به بستن حساب کمک های مردمی برای ترمیم قلعه احمد آباد اعتراض کنیم!

اقامتگاه اجباری دکتر مصدق در احمد آباد که آرامگاه او نیز می باشد نیازمند تعمیر است.
حسابی که چندی پیش به منظور تأمین مخارج نگهداری این محل با گردآوری کمک های مردمی، افتتاح شده بود، به دستور بازپرسی شعبه دوم دادسرای اوین بسته شده است . شکایت امنای قلعه احمد آباد هم به جایی نرسیده و «دولت تدبیر و امید» هم که مدعی حل بسیاری مسایل است، تا حال واکنشی نشان نداده .
البته معلوم نیست که دادسرای اوین بر چه اساس دستور بستن این حساب بانکی را صادر کرده و افزون بر این، خبر نداریم بر سر دوازده میلیون تومان موجودی حساب چه آمده است.
حکومتی که اجازۀ بازسازی قلعۀ اربابی احمد آباد را نمی دهد، همانیست که به قصد مظلوم نمایی در صحنۀ بین المللی، هیچ فرصتی را برای یادآوری کودتای بیست و هشت مرداد، از دست نمیدهد. ولی همین حکومت حتی اجازه حضور و بازدید مردم از این خانه را هم نمی دهد و در عین آگاهی به بی عاقبتی کجتابیش با نام و یاد مصدق، هیچگاه نتوانسته بر مخالفت ذاتیش با وی سرپوش بنهد.
وارثان کودتای 28 مرداد، قادر نیستند بر دشمنیشان با رهبر نهضت ملی ایران نقطۀ پایان بنهند. ما این کوشش ها را، همانند تشبثات بی عاقبت حکومت آریامهری، محکوم به شکست می دانیم، ولی این اطمینان مانع از ابراز اعتراضمان به رفتار حکومت نمی شود. بنابراین از تمامی رهروان راه مصدق، از هر گروه و دسته که باشند، می خواهیم که به این اعتراض هر چه بیشتر دامن بزنند.
ایران لیبرال