به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، اردیبهشت ۲۸، ۱۳۹۵

ماه بانو - گلرخ - مجید درخشانی - سحر محمدی

دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمی‌ارزد 
سحر محمدی 
بیا ای ساقی گلرخ، بیاور باده رنگین
که فکری در درون مااز این بهتر نمی گیرد