به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، اردیبهشت ۲۹، ۱۳۹۵

ماجرای مینو خالقی روی جلد نشریه طنز اصفهانی