به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، خرداد ۰۸، ۱۳۹۵

نشستن جنتي بر صندلي رياست خبرگان نشانه چيست؟

 يكبار ديگر برمردمي كه تغيير را درون صندوقهاي راي اين نظام جست جو ميكنند آشكار شد كه در نظام ولايت فقيه نظر "رهبر" و أيادي او بر راي أكثريت مردم أرجح است.
بر خلاف انتظار عامه مردم و نيز" اعتداليون و اصلاح طلبان " أقاي احمد جنتي با ٥١ راي به رياست مجلس خبرگان رژيم رسيد . جدا از تحليل هاي ناهمگوني كه در اين يكي دو روزه از جانب گروه هاشمي رفسنجاني و روحاني و اصلاح طلبان منتشر شده است به نظر ميرسد اين اتفاق حامل نشانه ها و پيامهايي است كه از اهميت زيادي برخوردار بوده وميتواند مورد توجه واقع شود از جمله :


١- با حضور نامزد هاي بالقوه اي چون آقايان مؤمن ، موحدي كرماني و نامزد هايي چون أميني و شاهرودي نامزدي و راي آوري شخصي چون جنتي كه به نظر نميرسد از عهده أداره جلسات هم برأيد اگرچه در نگاه اول تعجب آور است اما كاملا" گوياست !
اين تعداد راي به او نشانگر نفوذ باندسپاهي، أمنيتي حامي مجتبي خامنه اي بر اعضاي حاضر در خبرگان است و جنتي بهترين گزينه براي آنان است چرا كه او از همراهان اين باند در كودتاي ١٣٨٨ و سركوب مردم ومجري خواست و همسو با آنهاست .به اينصورت "مجتبي" يك گام به جانشيني پدر و تحقق "ولايت  مطلقه موروثي " نزديكتر شد .

۲- اين راي بارديگرنشان داد كه تصميم سأزي براي مجلس خبرگان نه توسط أعضا و درون اين مجلس كه در بيرون ان صورت ميگيرد و نقش اعضاي خبرگان تنها تأمين پوشش بظاهر قانوني آن است ،درست همانند انتخاب خامنه اي به رهبري نظام .

٣- يكبار ديگر برمردمي كه تغيير را درون صندوقهاي راي اين نظام جست جو ميكنند آشكار شد كه در نظام ولايت فقيه نظر "رهبر" و أيادي او بر راي أكثريت مردم أرجح است و حتي اگر مردم به كسي راي نداده باشند و وزير كشور دولتی که خود را دولت" تدبير و اميد"نام نهاده و در عمل دولت ناتوانی و نا امیدی است و به حرف درمانی مشغول ، بنا به نظر رهبر اورا بعنوان اخرين نفر وارد مجلس خبرگان كرده باشد با تاكيد بر بي ارزش شمردن راي و نظر مردم به نحوي كاملا" واضح همان شخص را به رياست مي نشانند و آشكارا راي مردم را به "هيچ" ميگيرند !

٤-با رياست جنتي بر مجلس خبرگان نظام روشن شد كه كورسوي أميدي كه مردم به تغيير توازن قوا درون خبرگان داشتند سرابي بيش نبوده و تغيير و "اصلاح"نظام از درون با اين اوضاع و احوال دور از دسترس و به نظرناممكن است . به اين ترتيب راه نجات را بيرون از اين نظام و " بازي هاي اصلاح طلبان " بايد جست .

5 خرداد 95 
شهاب جم / گویا نیوز