به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، خرداد ۰۴، ۱۳۹۵

باغ وحشی که در آن آدمها در قفس هستند!

باغ وحش وارونه ! / عکس