به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، خرداد ۰۲، ۱۳۹۹

مستند مصدق

مصدق: "عمر من و شما وهرکس چند صباحی دیر یا زود به پایان می رسد 
ولی آنچه که می ماند حیات و سرافرازی یک ملت مظلوم وستمدیده است." 
دکتر مصدق این عکس را به مردم ایران اهدا کرده بود.

در عکس نوشته شده:
به كساني كه وقتي پاي مصالح عموم به ميان آيد از مصالح خصوصي و نظريات شخصي صرف نظر مي‌كنند؛ به كساني كه در سياست مملكت اهل سازش نيستند و تا آنجا كه موفق شوند، مرد و مردانه مي‌ايستند و يك‌دندگي به خرج مي‌دهند؛ و به آن كساني كه در راه آزادي و استقلال ايران عزيز از همه‌چيز خود مي‌گذرند، اين عكس ناقابل اهدا مي‌شود. احمد آباد.

مستند مصدق