به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، اردیبهشت ۳۰، ۱۳۹۹

جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران-اتریش / گروه پزشکان وکادر پزشکی ایرانیان مدافع حقوق بشر

کشتارهای پنهان در مرز کشور!
ما کشتار انسان را به هر دلیلی که باشد مطلقا محکوم می کنیم
ایران سالها یکی از سه کشور نخست دنیا در استفاد ه گسترد ه ازحکم اعدا م می با شد. متاسفانه علاوه بر اعدام های پرشمار٫ افرا د زیادی هم به طور گمنام درمرزها ی کشور کشته می شوند.
 طبق گزارش مطبوعاتی در هفته های اخیر، مرزبانان ایرانی، پنجاه تن از مهاجران افغانستانی که قصد داشتند از ولایت هرات وارد خاک ایران شوند را دستگیر و مجبور نموده تا خودشان را در رودخانه هریرود، پرتاب کنند.
ما این عمل را همزبان با همسایگان افغانی و خانواده بازماندگان ان مقتولین یک جنایت ضد بشری تلقی می کنیم.

ماده ۳ اعلامیهء جهانی حقو ق بشر
به صراحت می گوید که هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
ما، جامعه دفاع از حقوق بشر وکادر پزشکی ایرانیان مدافع حقوق بشر در ایرا ن, اعدام و كشتار مردم رابه هردلیلی که باشد به شدت محكوم می كنیم وپی گیری قانونی تک تک آنها وظیفه قوه قضاییه ٫ دولت ٫ سپاه و ریاست ان اقای خامنه ای می باشد. 

جامعه دفاع از حقوق بشر در ایرا ن -اتریش
گروه پزشکان وکادر پزشکی ایرانیان مدافع حقوق بشر-اتریش
 ۱۶ /۰۵/ ۲۰۲۰ ــ وین 
Prof. Dr. Siroos Mirzaei
Dr. Ali Gouche
Medical Professionals for Human Rights
in Iran – Austria
Dr. Behrouz Bayat
Komitee zur Verteidigung der
Menschenrechte im Iran-Österreich