به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، خرداد ۰۴، ۱۳۹۹

مستند بختیار

۳۷ روز - شاپور بختیار
نگاهی به زندگی شاپور بختیار و کوشش او در دولت ۳۷ روزه اش در ایران و سرانجام ترور شاپور  بختیار در خانه مسکونی اش در پاریس