به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، خرداد ۰۳، ۱۳۹۹

خاطره جالب

سخنرانی احساسی دکتر فیروز نادری 
مدیر پروژه مریخ ناسا

خاطره جالب