به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، خرداد ۰۴، ۱۳۹۹

افشاگری محمد نوریزاد از زندان اوین؛

 حسین طائب جاسوس مسلم اسرائیل در سپاه و بیت رهبری است 
تزریق گاز فلفل به مقعد و آلت تناسلی زندانیان در مشهد

افشاگری محمد نوریزاد 

این مبارزه نستوه در بخش دیگری از این افشاگری با اشاره به جنایات بازجویان اطلاعات در زندان مشهد گفت؛ در یکی از مشاهدات خود دیدم که دو متهم به قاضی ذلیل خود گفتند که اجازه دهد شلوارهایشان را پایین بکشند تا قاضی ببیند که بازجویان چه بلایی بر سر آنها با تزریق «گاز فلفل» به «مقعد و آلت تناسلیشان» آورده اند.