به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، آبان ۲۱، ۱۳۹۹

می گویند، طنزهای بیژن اسدی پور