به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، آذر ۰۱، ۱۳۹۹

تقدیم به نوید افکاری

شعر، موسیقی و اجرا دکتر علی گوشه 

تقدیم به نوید افکاری