به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، آبان ۲۳، ۱۳۹۹

هویت ملی خود را بازیابیم

ایران، مردم ایران و پرچم ایران  
از سایت دریچه زرد / اسماعیل وفا یغمائی