به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، آذر ۰۵، ۱۳۹۹

شجریان، شمایل فرهنگی موسیقی ایران، همنشین بهار

شجریان، شمایل فرهنگی موسیقی ایران، همنشین بهار