به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، آذر ۲۸، ۱۳۹۹

برای اولین بار یک روحانی حوزه از خامنه ای خواست توبه کند

توبه گرگ مرگه

برای اولین بار یک روحانی حوزه از خامنه ای خواست توبه کند