به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، آذر ۲۵، ۱۳۹۹

می گویند، طنزهای بیژن اسدی پور

 می گویند، طنزهای بیژن اسدی پور