به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، آذر ۲۹، ۱۳۹۹

اپوزیسیون جدی و مؤثر

مصاحبه با آقایان حسین موسویان و علی شاکری زند 

موضوع: اپوزیسیون جدی و مؤثر

مجری برنامه: حسن اعتمادی 

برنامه رمز پیروزی تلویزیون اندیشه 

 اپوزیسیون جدی و مؤثر