به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، دی ۱۰، ۱۳۹۹

به جان جمله ی مستان که مستم

همایون شجریان 

به جان جمله ی مستان که مستم