به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، دی ۰۲، ۱۳۹۹

اروپایی ها سرانجام دست ظریف را خواندند!!!

پایان ظریف نزدیک است؟

اروپایی ها سرانجام دست ظریف را خواندند!!!