به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، آذر ۳۰، ۱۳۹۹

تودهنی جانانه فردوسی پور و مردم به علی فروغی و صدا‌‌و‌سیما!!!


تودهنی جانانه فردوسی پور و مردم به علی فروغی و صدا‌‌و‌سیما!!!