به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، فروردین ۲۸، ۱۳۹۲


کفش های جدید احمدی نژاد 


عکسهایی  از سایت ریاست جمهوری در جریان سفر احمدی نژاد به شاهرود
این کفش ها با پاشنه مخفی ، انسان را بلند قد جلوه می دهند و اخیراً بازار خوبی پیدا کرده اند.
برگرفته از سایت آفتاب