به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، فروردین ۳۱، ۱۳۹۲

هما ارژنگی
 نماهنگ ارومیه
 سراینده و گوینده هما ارژنگی


به انگیزه پاسداشت 
سرمایه های سرزمینم ایران 
دریاچه ارومیه