به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، اردیبهشت ۰۸، ۱۳۹۲

فشار بر اوباما برای برخورد شدید تر با سوریه 
ﺷﻮاھﺪی ﮐﮫ دال ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﻼحﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ رژﯾﻢ ﺑﺸﺎر اﺳﺪ اﺳﺖ، رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﮫ واﮐﻨﺶ
واداﺷﺘﮫ اﺳﺖ. ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ اﮔﺮ اﺛﺒﺎت ﺷﻮد ﮐﮫ در ﺳﻮرﯾﮫ ﺳﻼح ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه، "ﻗﺎﻋﺪه
ﺑﺎزی" ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ﭼﺎک ھﯿﮕﻞ، وزﯾﺮ دﻓﺎع آﻣﺮﯾﮑﺎ، روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﮫ (٢۵ آورﯾﻞ/۵ اردﯾﺒﮭﺸﺖ) ﺑﮫ ﺷﻮاھﺪی اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﮫ ﺳﺮوﯾﺲھﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺨﻔﯽ
اراﺋﮫ دادهاﻧﺪ، ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﮫ در ﺳﻮرﯾﮫ ﮔﺎز ﺳﻤﯽ"ﺳﺎرﯾﻦ" اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ از ﺷﻮاھﺪی ﺣﺎﮐﯽ از ﮐﺎرﺑﺴﺖ اﯾﻦ ﺳﻼح ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ"در اﻧﺪازهی ﻣﺤﺪود وﻟﯽ ﻗﻄﻌﯽ" ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺖ. دﯾﻮﯾﺪ ﮐﺎﻣﺮون، ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ، در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﮔﻔﺖ: «ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺪی اﺳﺖ.»
در ﭘﯽ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮوﯾﺲھﺎی ﻣﺨﻔﯽ، ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ، رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ، اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﮫ دﺳﺘﻮر"ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ" اﯾﻦ
اﻃﻼﻋﺎت را ﺧﻮاھﺪ داد.
اﺣﺘﻤﺎل "ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎزی"
ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ در ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻠﮏ ﻋﺒﺪاﷲ دوم، ﭘﺎدﺷﺎه اردن، در ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ داﺷﺖ ﮔﻔﺖ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻮاھﺪی دال ﺑﺮ اﺛﺒﺎت
ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﻼح ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﺳﻮرﯾﮫ اراﺋﮫ ﺷﻮد، آﻧﮕﺎه "ﻗﺎﻋﺪهی ﺑﺎزی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد". وی اﻓﺰود ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺮد
ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺟﯽ ﮐﺎرﻧﯽ، ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ، در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﯿﺶ از آنﮐﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ اﺗﺨﺎذ
ﮐﻨﺪ، در اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﻄﻌﯽ در ﻣﻮرد ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﻼحﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﺟﯽ ﮐﺎرﻧﯽ ﺑﯽآﻧﮑﮫ ذﮐﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﭼﮫ ﻣﺪت اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﮫ ﻃﻮل ﺧﻮاھﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ اﻓﺰود: «ﻣﺎ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﻢ ﺷﻮاھﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎور و ﻣﻮﺛﻖ در
اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﻢ.»
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ از درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﺧﺎک ﺳﻮرﯾﮫ ﺑﺮای
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻮاھﺪی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ. وی اﻓﺰود ﮐﮫ ﺑﮭﺮ ﺣﺎل"ﺗﻤﺎم ﮔﺰﯾﻨﮫھﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ".
دویچه وله