به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، اردیبهشت ۱۰، ۱۳۹۲

رضا پهلوی با شعار جاوید شاه سخنگوی شورای «ملی» شد!
فتو کاریکاتور از نیک آهنگ کوثر


بعد از گذشت بیش از سه‌ دهه از فوت محمد رضا شاه بار دیگر شعار جاوید شاه در محفل شورای شاهنشاهی رضا پهلوی در پاریس طنین انداز شد.

اگر منظور از جاوید شاه، شخص محمد رضا پهلوی است که ایشان به رحمت ایزدی پیوسته است اما اگر منظور خود رضا پهلوی می باشد که موضوع باز مضحکتر است چرا که ایشان ادعا دارند یک شهروند عادی هستند.

رضا پهلوی با سکوت خود در مقابل این شعار،
ثابت کرد که هنوز در سر خود سودای استبداد سلطنتی را  می‌پروراند و در این میان واژه “ملی‌” در شورای رضا پهلوی مورد اجحاف قرار گرفته است. بیچاره ملی‌!