به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، فروردین ۲۰، ۱۳۹۲

پيامد تنش قومي در ميانمار  
عکس روز