به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، تیر ۲۹، ۱۳۹۲

نویسنده لوموند درمورد انتخاب حسن روحانی

روحانی نامزد شخص آیت الله خامنه ای برای ریاست جمهوری بوددرمورد ایران، الن فراشون، نویسنده لوموند تفسیری دارد درمورد انتخاب حسن روحانی وتلاش‌های اتمی ایران.
نویسنده درآغاز به سفرروحانی درسال هزارو نهصد وشصت به نجف برای دیدارآیت الله خمینی درتبعیدگاه اشاره می‌کند ومی نویسد این طلبهٔ جوان آن زمان کنون حسن روحانی است که ازسوم ماه اوت پست ریاست جمهوری را برعهده خواهدگرفت.
نویسنده آنگاه به اختلاف نظرمفسرین بین المللی درمورد روحانی و توانایی‌های او اشاره می‌کند و می‌نویسد: ازآنجائی که مهم‌ترین اهرم‌های سیاست خارجی و داخلی رژیم دردست رهبرجمهوری اسلامی متمرکز شده است، لذا ازروحانی برای حل مشکلات ایران کارزیادی ساخته نیست.
برای مثال، الن فراشون به برنامه اتمی ایران و نقش حسن روحانی اشاره می‌کند و می‌نویسد، به گفته کار‌شناسان او یکی از عوامل سیاست‌های اتمی رژیم اسلامی بوده است و چگونه می‌تواند اکنون به یک باره خواست‌های جامعه جهانی را برآورده نماید.
نویسنده لوموند، به ویژه، به نظراسرائیلیان درمورد روحانی اشاره می‌کند و می‌نویسد: اسرائیلیان می‌گویند: «احمد‌ی نژاد گرگ بود ودر لباس گرگ هم ظاهرمی شد، ولی استراتژی روحانی‌‌ همان استراتژی گرگ است با این تفاوت که سعی می‌کند درلباس میش ظاهرشود. اوبا لبخند درحال ساختن بمب است.»
الن فراشون می‌نویسد: دراین حال هستند بسیاری ازمفسرین امورایران که تاکید می‌کنند که روحانی‌‌ همان کاندیدای شخص رهبرجمهوری اسلامی برای ریاست جمهوری بوده است. به نوشته الن فراشون، آیت الله خامنه‌ای به پیروزی روحانی نیازداشت تا برای رژیم درداخل و خارج مشروعیت بخرد. وی می‌خواست به بیرون نشان دهد که رژیم اسلامی فقط یک دیکتاتوری مذهبی- نظامی نیست، انتخابات هم دارد.
لوموند می‌افزاید: رئیس جمهوری جدید با ماموریت ویژه انتخاب شده است. رژیم اسلامی به سبکترشدن تحریم‌های نیازدارد که بتواند ازاین طریق به اقتصاد ازنفس افتادهٔ خود جانی ببخشد، زیرا ادامه حیات رژیم اسلامی به بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی ایرانیان بستگی خواهد داشت.
الن فراشون می‌نویسد: این‌ها همه گمانه زنی درمورد آینده وضعیت ایران است. هم می‌توان همهٔ این خوشبینی هارا، بنا برذات این رژیم، با یک ضربه جارو به دور ریخت ویا می‌توان امیدواربود که به قول معروف هیچ چیز وحی منزل نیست و همه چیز می‌تواند تغییرکند، همانگونه که آن طلبه‌ای جوان به نام حسن روحانی که آن زمان با نگرانی ازمرزهای عراق گذشته و به دیدارروح الله خمینی درنجف رفت امروز نامیده شده تا اداره امور کشوررا به دست گیرد.
رادیو فرانسه