به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، مرداد ۰۲، ۱۳۹۲

اطلاعیه ادیب برومند رئیس هیات رهبری وشورای مرکزی جبهه ملی ایران

موضوع مِهستان رسمیت نیافته و لاجرم موجودیت ندارد


اخیرا دربرخی از سایت ها موضوع تشکیل مجمعی به نام مهستان مرکب از برخی از اعضای جبهه ملی ایران مطرح گردیده است که لازم گردید مراتب زیربه آگاهی علاقه مندان برسد.

در اواخر اردیبهشت امسال با پیشنهاد آقای کورش زعیم درباره مجلس مهستان مذاکراتی شد که از قرار معلوم هیات رهبری هم از این موضوع آگاه بوده است. این جانب با تشکیل چنین مجلسی موافقت کردم وهنوز هم به موافقت خود باقی هستم ولی قرار شد موضوع مسکوت بماند تا پس از تکمیل عده ی شورای مرکزی و نوشتن آئین نامه ای برای مهستان در غیاب کنگره ( پلنوم ) موضوع در مجلس فعالان جبهه مطرح شود و در صورت تصویب ، سعی گردد دراساسنامه هم وارد شود تا کاری بر منوال دموکراسی که غایت مطلوب جبهه ملی ایران است انجام گرفته باشد ولی چون این مراحل طی نشده و یک گفتگوی ساده و خودباورانه بوده موضوع مهستان رسمیت نیافته و لاجرم موجودیت ندارد. بنابراین مطرح کردن آن در رسانه های عمومی خلاف مقررات تشکیلاتی می باشد.
ادیب برومند
رئیس هیات رهبری وشورای مرکزی جبهه ملی ایران
تهران - دوم مرداد  ۱۳۹۲