به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، اردیبهشت ۰۹، ۱۳۹۴

نگرانم نگرانم

بانو دلکش 

نگرانم نگرانم 

كام جهان از تو و اين سوز نهان از من 
عيش مدام از تو و اين اشك روان از من 

ناله شب ها از من و بزم طرب از تو 
بخت جوان از تو و غمهاي جهان از من 

نگرانم نگرانم كه تو يار دگراني 
تو عزيز من و اما به كنار دگراني 


ترانهً نگرانم، دلکش ـ تجویدی 


نگرانم نگرانم

كام جهان از تو و اين سوز نهان از من / عيش مدام از تو و اين اشك روان از من 

ناله شب ها ز من و بزم طرب از تو / بخت جوان از تو و غمهاي جهان از من 


نگرانم نگرانم كه تو يار دگراني / تو عزيز من و اما به كنار دگراني 


بگذر ديگر ز جان من رسوا شده ام جانا  / اکنون منهم  به جان تو تنها شده ام جانا


بگذشته ز مستي از مي زدگانم  / رسوایي جمع رسوا شدگانم 

نگرانم نگرانم كه تو يار دگراني / تو عزيز من و اما به كنار دگراني 


چه كرده ام چه گفته ام كین عمر گرامي /  باغم سر آرم با كار كسي من كاري که ندارم 

من بي دل عمري تنها بودم بودم / به اميد وصل فردا بودم بودم