به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، فروردین ۳۱، ۱۳۹۴

بی هم می شویم، مسعود عطائی

بی هم  می شویم
                
راست   کِی  مانَد  همیشه قد و بالای  بشر  ؟
یک زمانی   زیر بار   زندگی   خم می شویم

جز پشیمانی   نباشد    حاصلِ کین  و    ستیز
از جدائی      ما اسیرِ دخمه ی غم    می شویمنیست   نامی ونشانی از  ِکی   و  دارا   و جم
صبر کن ،ما هم چو کیکاوس و چون  جم می شوِیم

زندگی زیباست ، امّا   پُر نشیب   و   پُر فراز
عمر ما کوتاه باشد ، همچو     شبنم  می شویم

از چه وقت    مهرورزیدن   نظرتنگی  کنیم  ؟
لیک  در رنجاندن دل ، عین ِ حاتم      می شوِیم

شعر نابی   گفت   روزی   شاعری   نا آشنا  :
"حال یادم کن، که فردا   غرق ماتم    می شویم

می رسد روزی که ما افسوس ،  بی هم  می شویم
یک پس از دیگر    ز جمع دوستان   کم می شویم"


                                مسعود عطائی

                               ۱۷ آوریل ۲۰۱۵