به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، اردیبهشت ۰۷، ۱۳۹۴

کشور عشق، خواننده: امید

در کشور عشق هیچکس رهبر نیست / هیچ شاهی به گدا سرور نیست
کشور عشق https://www.youtube.com/watch?v=CBPoD7BsAvc

کشور عشق 

در کشور عشق هیچکس رهبر نیست
هیچ شاهی به گدا سرور نیست


باورم کم کرده اند ای بهترین
اما تو باور کن مرا
اما تو باور کن مرا
زورقی در موج دریا باش و
ناگه یار و یاور کن مرا
یار و یاور کن مرا


سر بلند کن ، ماه من شو ، غرق حیرت کن مرا
عاشقم من پیش مردم درس عبرت کن مرا
سر بلند کن ، ماه من شو ، غرق حیرت کن مرا
عاشقم من پیش مردم درس عبرت کن مرا


دو چشم عاشقت دردی است که بر جان من افتادست
بنازم این قلندر را هنوز از پا نیافتادست
اگر عاشق کشی رسم و مرام خوبرویان است
بکش ما را بکش ما را که دائم عید قربانست


پریشان خاطر آن آواره در صحرای گیسویت
هزاران شب خراب افتاده در کنج سر مویت
من از سمت سپاه عشق بازان آمدم سویت
که بنویسم خجالت می کشد ماه از گل رویت