به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، اردیبهشت ۰۳، ۱۳۹۴

این کار چون از دل برآمده بر دل می‌نشیند

 این کار چون از دل برآمده بر دل می‌نشیند