به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، اردیبهشت ۰۱، ۱۳۹۴

فریدون مشیری: زبانم پارسی است، احساس شرقی است

خواننده: وحید تاج
به غیر از مهر در آیین من نیست


که می خواهم که در ایران بمیرم

اگر اینجا رهایم یا اسیرم
من از این سرزمین دل برنگیرم
که ایرانی تبارم،آریایی
زپاکان اهورایی خدایی
زبانم پارسی،احساس شرقی ست
به غیر از مهر در آیین من نیست
سفر را دوست دارم،کوچ را نه
جدا؟هرگز نه!از ایران جدا؟نه!
رگ و خون من از این آب و خاک است
گر اکنون پشت بر خاکم چه باک است
شکستم سوی پیروزی کشاند
مرا روزی به پیروزی رساند
من از این سرزمین دل برنگیرم
که می خواهم که در ایران بمیرم
فريدون مشيري