به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، اردیبهشت ۱۰، ۱۳۹۴

بازداشت فعالان کارگری درآستانهً روز کارگر

ابراهیم مددى و داوود رضوى
خبرگزارى هرانا- ابراهیم مددى و داوود رضوى، از فعالین کارگرى و اعضاى سندیکاى شرکت واحد، در آستانه روز جهانى کارگر بازداشت شدند.
به گزارش خبرگزارى هرانا، ارگان خبرى مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رو سه شنبه هشتم اردیبهشت کمتر از سه روز مانده به روز جهانى کارگر، آقایان ابراهیم مددى و داوود رضوى از اعضاى هیئت مدیره سندیکاى شرکت واحد در تهران بازداشت شدند.
به گفته یکى از نزدیکان، آنها قصد داشتند به سیاق هر سال به مناسبت روز جهانى کارگر در پایانه هاى شرکت واحد، بین رانندگان و کارگران گل و شیرینى پخش کنند.
ابراهیم مددى از رهبران و نایب رئیس سندیکاى شرکت واحد است که پیش از این به دلیل فعالیت هاى کارگرى بارها بازداشت شده و سه سال نیز زندانى بوده است و داوود رضوى نیز از اعضاى هیئت رئیسه سندیکاى شرکت واحد است.
به گزارش هرانا، در آستانه روز جهانى کارگر در یازدهم اردیبهشت، موج بازداشت و برخورد با فعالین کارگرى در ایران شدت گرفته است.


محمود صالحى و عثمان اسماعیلى دو فعال کارگرى بازداشت شدند

خبرگزارى هرانا- محمود صالحى و عثمان اسماعیلى دو فعال کارگرى، در آستانه روز جهانى کارگر بازداشت شدند.
به گزارش خبرگزارى هرانا، ارگان خبرى مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عصر امروز سه شنبه هشتم خرداد ماه، مأمورین امنیتى محمود صالحى و عثمان اسماعیلى دو فعال کارگرى را بازداشت کردند.
مأمورین امنیتى با مراجعه به منزل شخصى محمود صالحى ضمن تفتیش منزل وى را بازداشت کردند و عثمان اسماعیلى نیز حین کار ساختمانى بازداشت شد.
محمود صالحى فعال کارگرى شهرستان سقز است که پیش از این نیز سابقه بازداشت و تحمل حبس داشته است و عثمان اسماعیلى کارگر ساختمانى و سخنگو و عضو شوراى دفاع از کارگران زندانى شهر مهاباد است.
به گزارش هرانا، روز شنبه پنجم اردیبهشت نیز رضا امجدى فعال کارگرى و عضو کمیته هماهنگى براى کمک به ایجاد تشکل هاى کارگرى در سنندج بازداشت و به مکان نامعلومى منتقل شده است.


از اتهامات و دلایل بازداشت این فعالین کارگرى تاکنون اطلاع دقیقى در دست نیست.