به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، آبان ۰۹، ۱۳۹۴

عزاداری لوطیان در خیابان طیب - تهران (تصویر)