به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، مهر ۲۹، ۱۳۹۴

عکس: فرانک اشتاین مایر در بازار تهران

وزیر امور خارجه آلمان در بازار تهران