به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، آبان ۰۶، ۱۳۹۴

حمیرا - دیوونتم

حمیرا 

دیوونتم

قسم به اون کسي که مي پرستي
با مهربوني دست و پامو بستي
روي زمين خداي من تو هستي

کاشکي ميشد وقتي که قهري با من
خنده بشم روي لبات بشينم
رو برمگردون که گل اميدو
تو چشم تو ببينم

بذار بگن ديوونتم آره ديوونتم من
نشکن منو به سنگ غم چراغ خونه تم من


دیوونتم

 1. بذار بگن ديوونتم آره ديوونتم من
  نشکن منو به سنگ غم چراغ خونه تم من
  بذار بگن ديوونتم آره ديوونتم من
  نشکن منو به سنگ غم چراغ خونه تم من
  رشته ي اميد و گسستن از تو
  عاشقي و مهر و محبت از من
  قهر و جدايي با دل من از تو
  اين همه طاقت از من
  اين همه طاقت از من
  بذار بگن ديوونتم آره ديوونتم من
  نشکن منو به سنگ غم چراغ خونه تم من

  قسم به اون کسي که مي پرستي
  با مهربوني دست و پامو بستي
  روي زمين خداي من تو هستي
  کاشکي ميشد وقتي که قهري با من
  خنده بشم روي لبات بشينم
  رو برمگردون که گل اميدو
  تو چشم تو ببينم
  تو چشم تو ببينم
  بذار بگن ديوونتم آره ديوونتم من
  نشکن منو به سنگ غم چراغ خونه تم من

  قسم به اون کسي که مي پرستي
  با مهربوني دست و پامو بستي
  روي زمين خداي من تو هستي
  کاشکي ميشد وقتي که قهري با من
  خنده بشم روي لبات بشينم
  رو برمگردون که گل اميدو
  تو چشم تو ببينم
  تو چشم تو ببينم
  بذار بگن ديوونتم آره ديوونتم من
  نشکن منو به سنگ غم چراغ خونه تم من
  بذار بگن ديوونتم آره ديوونتم من
  نشکن منو به سنگ غم چراغ خونه تم من